www.seyranfizik.narod.ru

Lənkəran r/n Boladi kənd 1 sayli orta məktəbin Fizika-Informatika məllimi SEYRAN HEYDƏR OĞLU ƏLIYEV|| ANA SƏHİFƏ || ALİMLƏR || QANUNLAR || TƏCRÜBƏLƏR|| ANİMASİYALAR||
seyran SEYRAN
       ||Test1.Kinematika || Test2.Dinamika || Test3.Mexaniki iŞ, Güc, Enerji || Test4.Statika ||
İNTEL GƏLƏCƏK ÜÇÜN TƏHSİL
ELEKTRİK CƏRƏYANININ UZAQDAN IDARƏ EDİLMƏSİ
|| Fizikanın tədrisində komputer texnologiyasının rolu ||
|| SEYRAN HEYDƏR OĞLU ƏELIYEV ||

||İNTERNET NƏDİR? || ||Kompüterin nəsilləri || ||Komputerin quruluşu ||
Yumurtani cib telefonu ilə necə bişirmək olar?
Mobil rabitә vә informasiya tәhlükәsizliyi.
Bermud üçbucağı
Fikirləş! Cavab tap!
Dahilerin başına gəlmiş maraqlı hadisələr
Rəqəmlərdəki məntiq nədir?

Rəy və təkliflərinizi göndərmək üçün bura daxil olun

ANIMASIYALAR
seyran


Impulsun saxlanma qanunu. Merkezi ve kenar kürelerin toqquşması.

seyranPeyklerin hereketi

seyran


Yerin qravitasiya sahesinde cismlerin serbest hereketi.


seyran


Elaqeli reqqaslar. Enerji bir reqqasdan digerine ötürülür ve eksine. Neticede, her bir reqqasın amplitudu periodik olaraq deyişir.


seyran


Menfi yüklenmiş buludlar ve müsbet yüklü Yer sethi arasında ildırımın emele gelmesi hadisesi.


seyran


Maye ve yaxud qaza bat1r1lm1_ zerreciklerin xaotik hereketi-Broun hereketi.


seyran


Qaz molekullar1n1n qravitasiya sahesinde hereketi. Bolsman paylanması


seyran


Adiobatik izole olunmuş qazın sıxılması ve genişlenmesi, soyuma ve qızma ile müşayet olunur


seyran


Dopler effekti. eger siqnalın menbeyi ve qebuledici bir-birine nezeren hereket edirse, siqnalın tezliyi deyişir


seyran


Elektrik sahesinin gerginlik vektoru E ve maqnit sahesinin gerginlik vektoru H öz aralarında ve işığın yayılma istiqametine perpendikulyardılar


seyran


Elektron yükünün teyin edilmesi-Robert Milliken tecrübesi.

SLənkəran rayon Boladi kənd 1 saylı orta məktəbin Fizika-İnformatika müəllimi SEYRAN HEYDƏR oğlu ƏLİYEV
seyranaliyev@mail.ru
Ana səhifə|| Alimlər || Qanunlar || Təcrübələr || Animasuyalar || ANIMASIYALAR ||
Используются технологии uCoz